Generelle forretningsbetingelserDisse generelle vilkår og betingelser vil blive forstået i henhold til:
1. Supplerende aftale: En aftale om, at en forbruger erhverver produkter, digitalt indhold og/eller tjenester i forbindelse med fjernsalgsaftalen og disse varer, digitalt indhold og/eller ydelser skal leveres af entreprenøren eller af en tredjepart på grundlag af en aftale mellem tredjemand og den erhvervsdrivende;
2. Fortrydelsesperiode: Den frist, inden for hvilken forbrugeren kan gøre brug af sin fortrydelsesret.
3. Forbruger: Den fysiske person, der ikke handler med et formål, som har forbindelse til dennes firma, håndværks- eller erhvervsmæssig aktivitet;
4. Dag: Kalenderdag.
5. Digitalt indhold: Data, som er produceret og leveret i digital form;
6. Igangværende aftale: En aftale, der omfatter den periodiske leverance af varer, tjenesteydelser og/eller digitalt indhold i en bestemt periode;
7. Holdbar formidling af information: Hvert hjælpemiddel - herunder også e-mail - der gør det muligt for forbrugeren eller virksomhedsejeren at lagre oplysninger, som er rettet til ham personligt, på en måde, der muliggør fremtidig konsultation eller brug i den periode, hvor der er brug for oplysningerne, og at der er mulighed for uændret gengivelse af de lagrede oplysninger.
8. Fortrydelsesret: Forbrugerens ret til at fortryde i fortrydelsesperioden i fjernhandelsaftalen.
9. Erhvervsdrivende: Den fysiske eller juridiske person og tilbyder produkter, (adgang til) digitalt indhold og/eller tjenester med en større eller mindre afstand til forbrugerne;
10. Distanceaftale: En aftale, der er indgået mellem en erhvervsdrivende og en forbruger som led i et organiseret system for distancesalg af produkter, digitalt indhold og/eller tjenester, hvorved og ved indgåelsen af aftalen udelukkende eller også er gjort brug af en eller flere teknikker til kommunikation på tværs af kortere eller længere afstande.
11. Model for fortrydelse: Den europæiske model for fortrydelsesret er indeholdt afsnit I i disse generelle vilkår og betingelser.
12. Teknik til kommunikation over afstand: Hjælpemidler, der kan anvendes med henblik på indgåelse af en aftale, uden at forbrugeren og den erhvervsdrivende skullet opholde sig samtidigt på samme sted.


Navn på virksomhed: Extensa Lighting
CoC-nummer: 68952309
Moms-nummer: NL857662624B01
Forretningsadresse: Brinkweg 32, 7021 BW Zelhem.
E-mailadresse: contact@extensalighting.com
Telefon nummer: +31 314645401


1. Disse generelle vilkår og betingelser er gældende for alle tilbud fra den erhvervsdrivende og for alle distanceaftaler mellem den erhvervsdrivende og forbrugere.
2. Før distanceaftale indgås, vil teksten med disse generelle vilkår og betingelser blive stillet til rådighed for forbrugeren. Hvis dette med rimelighed er ikke muligt, skal den erhvervsdrivende, før distanceaftalen er indgået, oplyse om hvor de de generelle betingelser og vilkår kan findes på den erhvervsdrivendes hjemmeside, og at de, efter anmodning fra forbrugeren, bliver sendt gratis så hurtigt som muligt.
3. Hvis distanceaftalen indgås elektronisk, med afvigelser fra de tidligere afsnit og før distanceaftalen er indgået, kan teksten med disse generelle vilkår og betingelser gøres tilgængelig for forbrugeren i elektronisk form på en sådan måde, at den kan gemmes af forbrugerne på en nem måde på en holdbar informationskanal. Hvis dette med rimelighed er ikke muligt før distanceaftalen indgås, skal det anføres, hvor viden om de generelle vilkår og betingelser kan findes elektronisk, og at de fremsendes efter anmodning fra forbrugeren ad elektronisk vej eller på anden måde uden beregning.
4. I tilfælde af, at der ved siden af disse generelle vilkår og betingelser også gælder specifikke betingelser og vilkår for produkter eller tjenesteydelser, gælder det andet og det tredje afsnit i lige så høj grad, og forbrugeren kan, i tilfælde af modstridende vilkår og betingelser, altid gøre krav på den gældende bestemmelse, som er mest gunstig for ham.


1. Hvis et tilbud er gyldigt i en begrænset periode eller findes i henhold til vilkår og betingelser, så er det udtrykkeligt nævnt i tilbuddet.
2. Tilbuddet indeholder en komplet og præcis beskrivelse af de udbudte produkter, digitalt indhold og/eller tjenester. Beskrivelsen er tilstrækkelig detaljerede til at give forbrugeren gode muligheder for at vurdere det. Hvis den erhvervsdrivende gør brug af billeder, så er de repræsentative og i overensstemmelse med sandheden om de udbudte produkter, tjenester og/eller digitalt indhold. Åbenlyse fejl eller åbenlyse fejl i tilbud er ikke bindende for den erhvervsdrivende.
3. Hvert tilbud indeholder så mange oplysninger, at det er klart for forbrugeren, hvilke rettigheder og forpligtelser, der er knyttet til accept af tilbuddet.


1. Aftalen indgås, under forudsætning af at bestemmelserne i afsnit 4 overholdes, på det tidspunkt, hvor forbrugeren accepterer tilbuddet og vilkår og betingelser i denne forbindelse overholdes.
2. Hvis kunden har accepteret tilbuddet elektronisk, skal den erhvervsdrivende straks elektronisk bekræfte at have modtaget accept af tilbuddet. Så længe modtagelsen af denne accept ikke er blevet bekræftet af den erhvervsdrivende, kan forbrugeren opsige aftalen.
3. Hvis aftalen er indgået elektronisk, så skal den erhvervsdrivende sørge for passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til beskyttelse af elektronisk overførsel af data og han skal sørge for et sikker internet miljø. Hvis forbrugeren kan betale elektronisk, skal den erhvervsdrivende sørge for tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger.
4. Den erhvervsdrivende kan - inden for lovens rammer - orientere sig om hvorvidt forbrugerne kan opfylde deres betalingsforpligtelser, såvel som alle de forhold og faktorer, der er af betydning for en ansvarlig indgåelse af distanceaftalen. Hvis den erhvervsdrivende, på grundlag af denne undersøgelse, har en god begrundelse for ikke at indgå aftalen, så er han bemyndiget til at afvise en ordre eller anmodning på dette grundlag eller at kræve særlige vilkår for dette.
5. Den erhvervsdrivende skal, senest ved leveringen af produktet, tjenesteydelsen eller digitalt indhold, sende følgende oplysninger til forbrugeren, enten skriftligt eller på en sådan måde, at forbrugeren kan gemme det på en sikker og lettilgængelig måde:
a. Besøgsadresse for virksomheden, hvor forbrugerne kan henvende sig med klager;
b. De vilkår og betingelser, og den måde, hvorpå forbrugeren kan gøre brug af fortrydelsesretten, eller en klar meddelelse om udelukkelse af fortrydelsesretten.
c. Oplysninger om garanti og eksisterende service efter køb.
d. Prisen inkl. alle skatter og afgifter på produkt, service eller digitalt indhold. I det omfang det er nødvendigt, omkostninger til levering, samt fremgangsmåde for betaling, levering og gennemførelse af distanceaftalen.
e. Kravene i forbindelse med annullering af aftalen, hvis aftalen har en varighed på mere end ét år eller er af ikke nærmere defineret varighed;
f. Hvis forbrugeren har fortrydelsesret, blanket til opsigelse.
6. I tilfælde af et løbende kontraktmæssigt forhold gælder bestemmelsen i foregående afsnit kun for den første levering.


For varer:
1. Forbrugeren kan opsige en aftale om køb af en vare i løbet af en fortrydelsesperiode på 14 dage uden begrundelse. Den erhvervsdrivende kan bede forbrugeren om at meddele grunden til opsigelsen, men ikke tvinge denne til at angive en eller flere grunde.
2. Den fortrydelsesperiode, som er nævnt i afsnit 1 begynder dagen efter at den forbruger, eller en tredjepart udpeget af forbrugeren på forhånd, som ikke er transportøren, har modtaget produktet, eller:
a. Hvis forbrugeren i én og samme ordre har bestilt flere varer: Den dag, hvor forbrugeren, eller en tredjepart udpeget af denne, har modtaget det sidste produkt. Den erhvervsdrivende kan, forudsat at han har givet forbrugeren besked om før bestillingsprocessen på en tydelig måde, afvise en ordre på flere varer med forskellige leveringstider.
b. hvis leveringen af et produkt består af forskellige leverancer eller dele: Den dag, hvor forbrugeren, eller en tredjepart udpeget af ham, har modtaget den sidste levering eller sidste del;
c. i tilfælde af aftaler om regelmæssig levering af varer i en bestemt periode: Den dag, hvor forbrugeren, eller en tredjepart udpeget af ham, har modtaget det første produkt.

i tilfælde af tjenesteydelser og digitalt indhold, der ikke er leveret af en fysisk fragtmand:
3. Forbrugeren kan opsige en aftale om ydelser og en aftale om levering af digitalt indhold, der ikke er leveret på et fysisk medie, i en periode på 14 dage uden begrundelse. Den erhvervsdrivende kan bede forbrugeren om at meddele grunden til opsigelsen, men ikke tvinge denne til at angive grunden.
4. Den fortrydelsesperiode, som er nævnt i afsnit 3 starter dagen efter indgåelsen af aftalen.

Udvidet fortrydelsesperiode for produkter, tjenesteydelser og digitalt indhold, der ikke er leveret på et fysisk medie, hvis der ikke er blevet oplyst om fortrydelsesret:
5. Hvis den erhvervsdrivende ikke har givet forbrugerne de obligatoriske oplysninger om loven om fortrydelsesret eller bruger denne standardformular for fortrydelsesret, så udløber fortrydelsesperioden først tolv måneder efter udløbet af den oprindelige fortrydelsesperiode, som er fastsat i overensstemmelse med de foregående afsnit i denne artikel.
6. Hvis den erhvervsdrivende har givet de oplysninger, der er nævnt i det foregående afsnit til forbrugeren inden tolv måneder efter datoen for den oprindelige fortrydelsesperiode, udløber fortrydelsesperioden 14 dage efter den dag, hvor forbrugeren har modtaget disse oplysninger.


1. I fortrydelsesperioden skal forbrugeren behandle produktet og emballagen forsigtigt. Han/hun må kun udpakke eller bruge produktet i det omfang, der er nødvendigt for at undersøge produktets art, egenskaber og funktion. Udgangspunktet er i denne forbindelse, at forbrugeren kun må håndtere og kontrollere produktet på samme måde, som hvis man var i en butik.
2. Kunden er alene ansvarlig for den reduktions af varens værdi, som skyldes den måde produktet er blevet håndteret på, hvis anvisningerne i afsnit 1 ikke overholdes.
3. Forbrugeren er ikke ansvarlig for reduktion af varens værdi, hvis den erhvervsdrivende ikke har givet ham/hende alle de obligatoriske oplysninger om fortrydelsesretten før indgåelse af aftalen.


1. Hvis forbrugeren vil gøre brug af sin fortrydelsesret, skal han/hun give besked om dette inden for fortrydelsesperioden ved brug af standard fremgangsmåden ved fortydelse, eller give den erhvervsdrivende besked på en anden utvetydig og tydelig måde.
2. Så hurtigt som muligt, men senest 14 dage regnet fra dagen efter den meddelelse, der er nævnt i afsnit 1, skal forbrugerne sende varen tilbage, eller han skal overgive den til en af den erhvervsdrivende autoriseret person https://extensalighting.com. Det er ikke påkrævet, hvis den erhvervsdrivende har tilbudt at hente varen selv. Forbrugeren overholder returperioden i alle tilfælde, hvis han sender produktet tilbage, før fortrydelsesperioden er udløbet.
3. Forbrugeren sender produktet tilbage med alt leveret tilbehør, om muligt i den oprindelige tilstand og emballage, og i overensstemmelse med rimelige og klare instrukser fra den erhvervsdrivende.
4. Risikoen og bevisbyrden for korrekt og rettidig udøvelse af fortrydelsesretten påhviler forbrugeren.
5. Forbrugeren afholder de direkte omkostninger for returnering af varen. Hvis den erhvervsdrivende ikke har udtalt, at forbrugerne skal afholde disse omkostninger, eller hvis den erhvervsdrivende erklærer, at han vil afholde omkostningerne, så skal forbrugeren ikke afholde udgifterne til returnering.
6. Hvis forbrugeren fortryder efter først have anmodet udtrykkeligt om at udførelsen af service eller levering af gas, vand eller el, som endnu ikke er blevet gjort klar til salg i en begrænset mængde eller antal, starter fortrydelsesperioden, så forbrugeren er forpligtet til at betale den erhvervsdrivende et beløb svarende til den del af den retlige forpligtelse, der er blevet overholdt af den erhvervsdrivende på tidspunktet for fortrydelsen, sammenholdt med den fuldstændige overholdelse af de retlige forpligtelse.
7. Forbrugeren afholder ingen omkostninger til udførelse af tjenesteydelser eller levering af vand, gas og elektricitet, der ikke er blevet gjort klar til salg i et begrænset antal eller mængde, eller ved levering af varme, hvis:
a. Den erhvervsdrivende ikke har leveret de obligatoriske oplysninger om loven om fortrydelsesret, om erstatning for udgifter i tilfælde af fortydelse eller standard fremgangsmåden ved fortrydelse, eller;
b. forbrugeren ikke udtrykkeligt har anmodet om dette ved begyndelsen af udførelsen af service eller levering af gas, vand, elektricitet eller varme i fortrydelsesperioden.
8. Forbrugeren afholder ingen omkostninger for fuldstændig eller delvis levering af digitalt indhold, som ikke ikke leveret på et fysisk medie, hvis:
a. Han/hun, forud for levering deraf, ikke udtrykkeligt har aftalt starttidspunktet for indgåelse af aftalen inden udgangen af fortrydelsesperiode;
b. han/hun ikke har anerkendt at han/hun mister sin fortrydelsesret ved at få denne tilladelse; eller
c. den erhvervsdrivende har undladt at bekræfte denne meddelelse fra forbrugeren.
9. Hvis forbrugeren gør brug af sin fortrydelsesret, gør lovgivningen supplerende aftaler ugyldige.


1. Hvis den erhvervsdrivende gør det muligt for forbrugere at give besked om fortrydelse i elektronisk form, sender han/hun straks en bekræftelse at have modtaget denne.
2. Den erhvervsdrivende betaler alle forbrugerens udgifter, inklusive eventuelle leveringsomkostninger for den returnerede vare, betales hurtigst muligt, men senest 14 dage efter den dag, hvor forbrugeren har givet besked om fortrydelse. Medmindre den erhvervsdrivende tilbyder at hente produktet selv, kan han vente med at betale indtil han har modtaget produktet, eller indtil forbrugeren kan bevise, at han/hun har sendt det tilbage, alt efter hvad der sker først.
3. Den erhvervsdrivende anvender samme betalingsmetode ved tilbagebetaling, som forbrugeren har anvendt ved betaling, medmindre forbrugeren går med til at bruge en anden metode. Tilbagebetalingen er gratis for forbrugeren.
4. Hvis kunden har valgt en dyrere leveringsmetode end den billigste standard levering, så skal den erhvervsdrivende ikke betale den ekstra omkostninger for den dyrere leveringsmetode.


Virksomhedsejeren kan udelukke følgende produkter og tjenester fra fortrydelsesretten, men kun hvis den erhvervsdrivende har gjort det tydeligt i tilbuddet, og har gjort det rettidigt før indgåelse af aftale:
1. Produkter eller tjenester, hvor prisen afhænger af svingninger på de finansielle markeder, som den erhvervsdrivende ikke har indflydelse på, og som kan opstå i fortrydelsesperioden.
2. Aftaler, der er indgået under en offentlig auktion. En auktion forstået som en salgsmetode, hvor produkter, digitalt indhold og/eller tjenester udbydes af den erhvervsdrivende til forbrugeren, der er tilstede på nettet, eller får mulighed for at være personligt til stede ved auktionen, under ledelse af en auktionarius og hvor den vindende byder er forpligtet til at aftage produkter, digitalt indhold og/eller tjenester;
3. Aftaler om tjenesteydelser efter fuldstændig gennemførelse af tjenesten, men kun hvis:
a. udførelsen er påbegyndt med udtrykkeligt forudgående samtykke fra forbrugeren; og
B. forbrugeren har erkendt, at han/hun mister sin fortrydelsesret så snart den erhvervsdrivende har udført det aftalte i fuldt omfang;
4. Pakkerejser som nævnt i artikel 7:500 i den hollandske civilret og aftaler om transport af personer;
5. Aftaler om tjenesteydelser i form af at stille overnatning til rådighed for, hvis der findes en bestemt dato eller periode for gennemførelse og hvis der er andre formål end bolig, transport af varer, biludlejning og catering.
6. Aftaler i forbindelse med fritidsaktiviteter, hvis aftalen indeholder en bestemt dato eller periode for gennemførelse af disse;
7. Produkter, der er fremstillet i henhold til specifikationerne fra forbrugeren, som ikke er præfabrikerede og er fremstillet på grundlag af forbrugerens individuelle valg eller afgørelse, eller som klart er fremstillet til en bestemt person;
8. Produkter, der hurtigt fordærves eller har en begrænset holdbarhedstid.
9. Forseglede varer, der af hensyn til beskyttelse af sundhed og hygiejne er ikke egnet til at blive sendt tilbage, og hvor forseglingen er blevet brudt efter leveringen;
10. Produkter af en type, som man efter levering ikke kan undgå at blande sammen med andre produkter;
11. Alkoholiske drikkevarer, hvor prisen er aftalt ved indgåelse af aftalen, men hvor levering først kan finde sted efter 30 dage, og hvor den faktiske værdi er afhængig af svingninger på markedet, som den erhvervsdrivende ikke har indflydelse på.
12. Forseglede audio- og videooptagelser og computerprogrammer, hvor forseglingen er blevet brudt efter leveringen;
10. Aviser, tidsskrifter og magasiner, med undtagelse af abonnementer på disse;
14. Levering af digitalt indholdt på anden måde end på et fysisk medie, men kun hvis:
a. udførelsen er påbegyndt med udtrykkeligt forudgående samtykke fra forbrugeren; og
b. forbrugeren har erkendt, at han/hun mister sin fortrydelsesret.


1. I løbet af gyldighedsperioden angivet i tilbuddet, vil priserne på de pågældende varer og/eller tjenesteydelser ikke vil blive øget, undtagen ved prisændringer som følge af ændringer af moms.
2. På trods af ovenstående regler kan den erhvervsdrivende tilbyde produkter og tjenester, hvor prisen afhænger af svingninger på de finansielle markeder, som den erhvervsdrivende ikke har indflydelse på, med variable priser. Denne sammenhæng med prissvinger og den kendsgerning, at priserne muligvis er opgivet som vejledende priser, vil være anført i tilbuddet.
3. Prisstigninger inden for 3 måneder efter indgåelsen af aftalen er kun tilladt, hvis de skyldes love og regler.
4. Prisstigninger fra 3 måneder efter indgåelsen af aftalen er kun tilladt, hvis den erhvervsdrivende har fastsat denne og:
a. den er en konsekvens af love og regler; eller
b. forbrugeren har ret til at annullere aftalen fra den dag, hvor prisstigningen begynder.
5. De angivne priser i dette tilbud om varer eller tjenester er inklusive moms.


1. Den erhvervsdrivende garanterer, at produkter og/eller tjenester er i overensstemmelse med den aftale og de specifikationer, som er angivet i tilbuddet, med rimelige krav til korrekthed og/eller brugbarhed og de lovlige bestemmelser gælder fra datoen for indgåelsen af aftalen og/eller love og forskrifter. Hvis det aftales garanterer den erhvervsdrivende også at produktet er egnet til andet end normal brug.
2. En ekstra garanti fra den erhvervsdrivende, hans leverandør, producent eller importør begrænser aldrig de rettigheder og krav, der findes i lovgivningen, som forbrugerne på grundlag af aftalen kan gøre gældende mod virksomhedsejeren, hvis den erhvervsdrivende ikke har overholdt sin del af aftalen.
3. Ekstra garanti forstås som enhver retlig forpligtelse for den erhvervsdrivende, hans leverandør, importør eller producent, hvor dette tillæg til forbrugerens rettigheder eller krav, der går ud over hvad han er forpligtet til af loven i tilfælde af, at han ikke har overholdt sin del af aftalen.


1. Den erhvervsdrivende skal være omhyggelig modtagelse og ved udførelse af ordrer på varer og ved vurdering af anmodninger om levering af tjenesteydelser.
2. Leveringsstedet er den adresse, som kunden har opgivet til den erhvervsdrivende.
3. I overensstemmelse med hvad der er blevet nævnt om dette i artikel 4 i disse generelle vilkår og betingelser, skal den erhvervsdrivende gennemføre accepterede ordrer så hurtigt som muligt, men det skal senest ske inden 30 dage, medmindre der er aftalt andre leveringsbetingelser. Hvis leveringen bliver forsinket, eller hvis en ordre ikke gennemføres, eller kun delvist gennemføres, så skal forbrugeren have besked om dette senest 30 dage efter, at han har afgivet ordren. Forbrugeren har i så fald ret til at opsige aftalen uden omkostninger og ret til en eventuel kompensation for tab eller skader.
4. Efter opsigelse skal den erhvervsdrivende, i overensstemmelse med de foregående afsnit, straks tilbagebetale det beløb, som forbrugeren har indbetalt.
5. Risikoen for skader på og/eller manglende produkter ligger hos den erhvervsdrivende indtil tidspunktet for levering til forbrugeren eller en repræsentant udpeget af denne, og på forhånd aftalt med den erhvervsdrivende, medmindre der udtrykkeligt aftalt noget andet.


Annullering:
1. Forbrugeren kan til enhver tid annullere en aftale, der er indgået for en tidsubegrænset periode, og omfatter løbende leverancer af produkter (elektricitet er inkluderet her) eller tjenester i overensstemmelse med denne aftales regler for opsigelse og et opsigelsesvarsel på højst en måned.
2. Forbrugeren kan til annullere en aftale, der er indgået for en afgrænset periode, og omfatter løbende leverancer af produkter (elektricitet er inkluderet her) eller tjenester til enhver tid i slutningen af denne periode og under overholdelse af denne aftales regler for opsigelse og et opsigelsesvarsel på højst en måned.
3. Forbrugeren kan annullere de aftaler, som er nævnt i foregående afsnit.
a. til enhver tid og ikke begrænset til opsigelse på et bestemt tidspunkt eller inden for en bestemt periode;
b. mindst på samme måde, som det er aftalt med ham.
c. altid med samme varsel, som det den erhvervsdrivende har fastsat for sig selv.

Udvidelse:
4. En aftale, der er indgået for en afgrænset periode, og omfatter løbende leverancer af produkter (elektricitet er inkluderet her) eller tjenester, bliver ikke nødvendigvis udvidet eller fornyet til en bestemt varighed.
5. Som afvigelse fra det foregående afsnit kan en aftale, der er indgået for et bestemt tidsrum, og omfatter løbende leverancer af aviser og ugeblade forlænges stiltiende en periode på højst tre måneder, hvis forbrugeren kan annullere denne udvidede aftale i slutningen af den udvidede periode med et opsigelsesvarsel på højst en måned.
6. En aftale, der er indgået for en afgrænset periode, og omfatter løbende leverancer af produkter (elektricitet er inkluderet her) eller tjenester, må kun stiltiende forlænges til en varighed på ubestemt tid, hvis forbrugeren kan opsige den til enhver tid med en opsigelsesperiode på højst en måned. Opsigelsesfristen må ikke være længere end tre måneder, hvis i aftalen omfatter en periodisk leverance, men mindre end én gang om måneden, avis, ugentlige magasiner og andre tidsskrifter.
7. En aftale med begrænset varighed angående hyppige leverancer i form af introduktionstilbud på aviser og tidsskrifter (prøveabonnement eller abonnement for at lære produktet at kende) vil ikke blive udvidet stiltiende og slutter automatisk efter udløbet af prøveperioden eller introduktionsperioden.

Varighed:
8. Hvis en aftale har en varighed på mere end et år, kan forbrugeren opsige den efter et år, men også til enhver tid med et varsel på højst en måned, hvis der er en rimelig og retfærdig grund til annullering inden udløbet af den aftalte periode.


1. I det omfang der ikke været bestemt andet i aftalen, eller der er yderligere vilkår og betingelser, skal de beløb, som forbrugeren skylder være betalt senest 14 dage efter starten af fortrydelsesperiode, eller i tilfælde af fravær af en fortrydelsesperiode inden for 14 dage efter indgåelse af aftalen. I tilfælde af en aftale om ydelse af en tjeneste, begynder denne periode dagen efter at forbrugeren har modtaget en bekræftelse på aftalen.
2. I tilfælde af salg af varer til forbrugere, kan de generelle vilkår og betingelser aldrig tvinge forbrugerne til at forudbetale mere end 50%. Når forudbetaling er blevet fastsat, så kan forbrugeren ikke gøre noget krav gældende angående gennemførelsen af den pågældende ordre eller tjeneste(r), før den fastsatte forskudsbetaling har fundet sted.
3. Forbrugeren har pligt til at rapportere fejl i betalingsdata til den erhvervsdrivende med det samme.
4. Såfremt forbrugeren ikke rettidigt opfylder sin betalingsforpligtelse, efter at den erhvervsdrivende har påpeget den for sene betaling og har givet forbrugeren en frist på 14 dage til at opfylde alle sine betalingsforpligtelser, så er forbrugeren, efter manglende betaling inden for denne 14-dages-periode, forpligtet til at betale mere end det skyldige beløb, på baggrund af loven om renter, og den erhvervsdrivende er bemyndiget til at tage de udenretslige udgifter til opkrævning i betragtning. Disse udgifter til opkrævning kan maksimalt være: 15% over udestående beløb op til €2.500. 10% over efterfølgende €2.500 og 5% over efterfølgende €5.000 med et mindste beløb på €40. Den erhvervsdrivende kan afvige fra de nævnte beløb og procentsatser, hvis det er i forbrugerens favør.


1. Den erhvervsdrivende oplyst tilstrækkeligt om klageproceduren og behandler klagen i overensstemmelse med denne klageprocedure.
2. Klager over udførelsen af aftalen skal indsendes i rette tid, efter at kunden har konstateret mangler, som fuldt og tydeligt er blevet beskrevet for den erhvervsdrivende.
3. Klager indgivet til den erhvervsdrivende vil blive besvaret inden for en frist på 14 dage regnet fra datoen for modtagelsen. Hvis det kan forudses, at klagen kræver længere behandlingstid, så der komme svar fra den erhvervsdrivende inden for fristen på 14 dage med en bekræftelse af modtagelsen og en indikation på, hvornår forbrugerne kan forvente et mere omfattende svar.
4. Hvis klagen ikke kan løses inden for en rimelig frist, eller man ikke kan enes inden for 3 måneder efter indgivelse af klagen, opstår der derefter en tvist, som er underlagt lovgivningen om tvister.


1. Det er udelukkende lovgivningen i Holland, som er gældende for aftaler mellem den erhvervsdrivende og forbrugeren, og her gælder generelle vilkår og betingelser.
2. Tvister mellem forbrugeren og den erhvervsdrivende over indgåelsen eller gennemførelsen af aftaler med hensyn til varer og tjenesteydelser, der leveres eller kan leveres af den erhvervsdrivende, indgives af både forbrugerne og den erhvervsdrivende til europæisk platform for onlinetvistbilæggelse.


Yderligere vilkår eller bestemmelser, som afviger fra de almindelige vilkår og betingelser må ikke være til skade for forbrugeren og skal dokumenteres skriftligt eller på en sådan måde, at disse kan opbevares af forbrugerne på en let tilgængelig måde og på et holdbart informationsmedie.


(Udfyld og send denne formular, når du ønsker at opsige aftalen)

Til:
Extensa Lighting
Brinkweg 32, 7021 BW, Zelhem, The Netherlands.
+31 314645401
contact@extensalighting.com

Jeg/Vi skal hermed meddele Dem, at jeg/vi ønsker at opsige vores aftale om salg af følgende produkter: [Beskrivelse af produkt] * Levering af følgende digitale indhold: [Beskrivelse af digitalt indhold] * Udførelse af følgende tjenesteydelse: [Beskrivelse af tjenesteydelse] *.

Bestilt den * /modtaget den * [dato for i tilfælde af tjenesteydelser eller kvittering i tilfælde af produkter]

[Navn på forbruger(e)]
[Adresse på forbruger(e)]
[Underskrift forbruger(e)] (kun når formularen er sendt på papir)

* Slet det, der ikke er relevant, eller udfyld det, der gælder.

Hent generelle forretningsbetingelser

Hent blanket til opsigelse

1